Digital Repository@HKUL

Meiguo jiang xiao yu Zhongguo kang zhan

美國將校與中國抗戰