"Loyalty of red guard" (banner), in Zhejiang jin hua da zhong xue xiao hong dai hui jie fang zhong xue fen bu 浙江金華大中學校紅代會解放中學分部"紅衛兵"橫幅

Red Guard printed cotton banner with figure of heart enclosing the Chinese word zhong "loyalty".
hku lib logo
Contact us 

Copyright © 2024 The University of Hong Kong. All Rights Reserved.